Bedrijf

Dit zijn de meest gestelde vragen die we ontvangen.

Als je een vraag hebt die we hier niet beantwoord hebben, dan kun je een vraag stellen via onze contact formulier >>hier<<

GreenMakombeh voor bedrijven

GreenMakombeh is de webshop van bomenkwekrij Ketso in Sierra Leone, opgericht in 2004. Het is een maatschappelijk verantwoorde onderneming die investeert in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet. Dit doet GreenMakombeh door in Sierra Leone bossen te planten en te herstellen. Bedrijven kunnen via de projecten van GreenMakombeh hun Co2-uitstoot compenseren met het planten van bomen. GreenMakombeh zet zich hiermee in voor een beter klimaat, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding.

CO2 Compenseren

Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen koolstof vast in de stam, takken en wortels. Deze opslag kan worden omgerekend naar CO2-rechten ofwel ‘carbon credits’. Een carbon credit staat gelijk aan één ton CO2. Via GreenMakombeh compenseer je CO2 door een boom te kopen. Elk boom neemt per jaar ongeveer 20 kg CO2 uit de lucht.
Het geld wordt gebruikt voor het behoud en het beheer van het bos waar de CO2 is/wordt vastgelegd. Ook de lokale bevolking profiteert van jouw bijdrage doordat het project werkgelegenheid biedt en er geïnvesteerd wordt in training en lokale voorzieningen. In de tabel onder de vraag "Hoe weet ik dat mijn donatie aan GreenMakombeh goed wordt besteed? " kun je precies zien hoe jouw geld wordt besteed.

Mocht dat een specifieke eis zijn, dan kan GreenMakombeh CO2 -credits, tegen een meerwaarde inkopen ten behoeve van onze donateurs. Na betaling door GreenMakombeh worden de credits op naam van GreenMakombeh in het creditregister gezet. Hierna kunnen ze niet meer verhandeld worden. Onze donateurs ontvangen een uniek bewijs van compensatie nadat zij een donatie voor CO2-compensatie hebben gedaan.

De CO2-opnamecapaciteit van een boom kan enorm variëren. Het hangt af van het soort van de boom, zijn blootstelling aan het licht, zijn groeifase, temperatuurwijzigingen, de beschikbare hoeveelheid water en de bodemkwaliteit. Het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC) bepaalde dat de gemiddelde boom 10-30 kg CO2 per jaar opneemt. GreenMakombeh gebruikt een gemiddelde waarde van 20 kg CO2 per boom per jaar.

De impact van onze projecten op sociaal, economisch en ecologisch gebied worden gemonitord en gecontroleerd. Hiervoor bestaan verschillende certificeringsstandaarden zoals de Gold standard, Plan Vivo en Verified Carbon Standard (VCS). Voor VCS eisen wij altijd een combinatie met Climate, Community and Biodiversity Standaard (CCB), zodat ook de ecologische en sociale aspecten van een project voldoende gewaarborgd zijn.

Op onze website kun je via de CO2-calculators berekening maken van jouw CO2 -uitstoot. Voor het opstellen van de CO2 -calculator hebben wij de richtlijnen van Milieu Centraal als uitgangspunt gebruikt. Heb je behoefte aan een hulpmiddel bij het berekenen van de CO2 -uitstoot van goederentransport of wil je gemakkelijk de CO2 -uitstoot van grote aantallen vliegreizen berekenen? Neem dan even contact met ons op.

Wij baseren onze berekening op de emissiefactoren van Milieu Centraal. Hierin worden alle broeikasgassen meegenomen. Dus behalve CO2 bijvoorbeeld ook stikstof en methaan.

Wij hebben onze climate footprint calculator gebaseerd op de CO2 -emissiefactoren van Milieu Centraal. Bij complexere berekeningen, kan het raadzaam om een professionele partij erbij te halen. Kijk voor meer informatie op www.co2emissiefactoren.nl of het Klimaatplein.

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Het omrekenen van CO2 -opslag naar aantallen bomen is minder eenvoudig dan het lijkt. CO2 -vastlegging wordt namelijk altijd berekend op basis van hectares en groei-jaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Een volgroeid tropisch bos legt gemiddeld wel 20 ton CO2 per hectare per jaar vast tijdens de groei, en een Nederlands bos legt 8 ton CO2 per hectare per jaar vast. Afhankelijk van het aantal bomen dat geplant wordt per hectare, kan een gemiddelde vastlegging per boom worden bepaald. Belangrijk om te weten: als je bij ons bomen doneert, kun je wel zeggen dat je bijdraagt aan CO2 -compensatie, maar je verkrijgt geen verhandelbare CO2 -rechten (credits).

Bedrijfspartners

Bij de start van een samenwerking stellen we een overeenkomst op. Hierin leggen we de afspraken vast over de inhoud van het partnerschap, de hoogte van de donatie, duur van de samenwerking en de betalingsvoorwaarden. Ook maken we afspraken over logogebruik en gezamenlijke communicatie.

GreenMakombeh is geen stichting, maar heeft wel een onafhankelijke onderwijsstichting opgericht: stichting Makombeh. Stichting Makombeh is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs aan projecten van Stichting Makombeh. GreenMakombeh geeft 10% van zijn inkomsten aan de stichting, die zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor bedrijven is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost. De gift moet dan wel rechtstreeks naar de stichting worden over gemaakt.

GreenMakombeh valt onder de  kleineondernemersregeling (KOR) waardoor geen btw berekend wordt over de koop.

Je kunt bedrijfsbospartner worden als je minimaal 2.000 bomen plant met een bijbehorende donatie van 5.000 euro. Zo lever je als bedrijf een tastbare bijdrage aan de wereld van morgen! Bedrijfsbospartner worden? Neem contact met ons op.

Projecten

Eén van de uitgangspunten van GreenMakombeh is dat het aan te planten bos 30 jaar wordt beheerd. In Sierra Leone werken we altijd samen met de lokale bevolking. Onze bosprojecten kunnen fruit of andere producten levern die bijdragen aan betere leefomstandigheden. Met onze projecten dragen we bij aan aan meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties: armoedebestrijding, klimaatverbetering en meer biodiversiteit

In Sierra Leone hebben we een eigen kwekerij en bossen die onze visie op bosaanplant- en beheer delen. Eén van de uitgangspunten voor GreenMakombeh is dat het aan te planten bos, met al zijn te ontwikkelen soortenrijkdom aan flora en fauna, goed wordt beheerd na de aanplant. Daarnaast hanteren wij allerlei andere kwaliteitscriteria zoals conformiteit met lokale boswetgeving, garantiestellingen met betrekking tot duurzaamheid, betrokkenheid van de lokale bevolking en de impact op omgeving, mens en dier.

GreenMakombeh gaat met die partijen een samenwerking aan die kennis van zaken hebben van bosaanleg- en beheer, een jarenlange staat van dienst hebben en/of hierin samenwerken met deskundige partijen. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de aanleg en beheer van het project. Hierin worden bijvoorbeeld de beheertermijn en richtlijnen voor maximale uitval van de jonge aanplant opgenomen.
Uitval kan plaatsvinden door bijvoorbeeld droogte, wildvraat en concurrentie. Bij de aanleg van nieuwe bossen is er altijd een kans dat een deel van de boompjes het niet redt. Elk jaar worden bomen die uitvallen opnieuw aangeplant.

GreenMakombeh maakt met de projectbeheerders afspraken over de monitoring- en rapportageverplichtingen. Door regelmatige rapportages blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten en het nakomen van verplichtingen en krijgen we tegelijkertijd inzicht in de impact van de projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en maatschappelijke thema’s.