FAQ

Dit zijn de meest gestelde vragen die we ontvangen. Als je een vraag hebt die we hier niet beantwoord hebben, dan kun je een vraag stellen via onze contact formulier >>hier<<

Algemeen

GreenMakombeh is de webshop van een organisatie KETSO in Sierra Leone die in 2004 is opgericht om de bossen te onderhouden. GreenMakombeh investeert in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Bedrijven en particulieren kunnen via de projecten van GreenMakombeh hun CO2 compenseren en bomen planten. Zo zetten we ons samen in voor een beter klimaat, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding in Sierra Leone.

Je koopt een boom

Je ontvangt een link voor de contactgegevens van de ontvanger.

We sturen een code en een certificaat.

We onderhouden de boom 30 jaar. Daarna geven we het bos terug aan de gemeenschap.

De CO2 wordt gecompenseerd (20 kg per boom per jaar)

De ontvanger kan de boom traceren.

Je koopt een boom

We sturen een code en een certificaat.

We onderhouden de boom voor 30 jaar.

De CO2 wordt gecompenseerd (20 kg per boom per jaar)

Je kunt de boom traceren.

Het rekensommetje is simpel. We leven op dit moment met 7,7 miljard mensen op aarde. En dat aantal groeit snel verder. Al deze mensen hebben behoefte aan schone lucht, water en voedsel om te kunnen leven. Het kappen van bossen voor landbouw en productie brengt het evenwicht in gevaar. Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. Wij willen dit proces omkeren nu het nog kan. Als er voor iedere wereldburger ieder jaar twee bomen worden geplant, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de volgende generaties ook kunnen leven in een groene en gezonde wereld.

GreenMakombeh is een echt lokaal project in een van de armste landen ter wereld: Sierra Leone. Het project geeft hoop en inspiratie aan de lokale bevolking en mogelijkheden om een wezenlijk bestaan op te bouwen door het compenseren van CO2 via duurzame bosprojecten. De compensatie van CO2 kan op verschillende manieren plaatsvinden. Compensatie door bosaanplant is naar onze mening één van de meest hoogwaardige vormen van compensatie omdat bomen zoveel meerwaarde hebben voor mens, dier, natuur en milieu.

Bomen hebben voor hun groei het (broeikas)gas CO2 nodig. Met hulp van zonlicht en water (H2O) zetten planten (waaronder bomen) koolstofdioxide (CO2) om in suikers (C6H12O6, glucose) en daarbij komt zuurstof (O2) vrij. De bomen en planten gebruiken de suiker om te kunnen groeien: voor de stam, de takken en bladeren. Hierdoor kun je zeggen dat de boom CO2 “vastlegt”.

Een afstervende boom geeft de CO2 geleidelijk weer af. In een bossysteem wordt deze CO2 weer opgenomen door de groeiende bomen en struiken die de plek (gaan) innemen van de oude boom. Wordt een bos verbrand of gekapt, dan komt de CO2 weer vrij. Met al deze aspecten wordt rekening gehouden bij de berekening van de CO2 die een bos kan opnemen.

Reeds 16 jaar zetten wij ons in voor het herstellen en aanplanten van bos in Sierra Leone. In onze jaarverslagen kun je lezen wat wij ieder jaar realiseren. Het meest recente jaarverslag vind je hier.

GreenMakombeh voldoet aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie. GreenMakombeh is in Nederland bij de KvK geregistreerd. In Sierra Leone worden de bomen en bossen door onze lokale kwekerij KETSO beheerd. Strickt genomen is KETSO onderaannemer van GreenMakombeh.


Kostenverdeling:

35% gaat naar onze kwekerij KETSO:
• Prospecties & technische analysetechnieken (inventaris, bosbouwrapporten)
• Grondaankoop (grond, notaris, lening, grondbelasting)
• Aankoop van de plant (supply / procurement)

35% gaat naar bosbeheer door KETSO:
• Landvoorbereiding
• Planten (benodigdheden en voorzieningen)
• Eerstejaars onderhoud (uitdunnen, snoeien), vuurband
• Salarissen boeren

30% gaat naar de webshop GreenMakombeh
• Marketing, website, bankkosten

Wij leggen strenge eisen aan onze projecten in Sierra Leone. De gemeenschap moet er belang bij hebben en uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Ons doel is om duurzaam nieuwe bossen te planten, dat betekent dus dat er veel aandacht is voor kwalitatieve aanplant, beheer én behoud. De bossen waar wij bomen planten worden minimaal 30 jaar beheerd. Bij onze bosprojecten in Sierra Leone is het sociaaleconomische aspect ook van groot belang. Zo wordt de lokale bevolking getraind in het planten en verzorgen van bomen. Ook krijgen ze training in bosbrandpreventie en duurzame landbouw. Het betrekken van lokale communities is wat ons betreft een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam bosbeheer. De mensen moeten de waarde van bos ervaren en zich verantwoordelijk voelen voor het behoud ervan. Kortom, het gaat niet alleen om de kosten voor het planten van één boom, maar om het totaalpakket dat wij bieden en waar wij garant voor staan.
Een boomdonatie heeft dus veel meer impact dan het aanplanten van één boom.

GreenMakombeh ondersteunen

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen. Je kunt bomen planten via GreenMakombeh (daarmee schep je werkgelegenheid en compenseer je CO2 compenseren). Onafhankelijk daarvan kun je sponsor of lid worden van de Makombeh Club.  Elke maand ontvangen makmbeh leden een selectie van boomsoorten waaruit een boom gekozen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een fruitboom zijn of een medicinale boom. In alle gevallen help je ons om onze missie mogelijk te maken: werkgelegenheid en een groene en gezonde aarde die we kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Als je ervoor kiest om GreenMakombeh op te nemen in je testament, kies je voor het nalaten van een groene en gezonde aarde. Daar zijn we je heel dankbaar voor! Voor nalatenschappen bestaan er twee mogelijkheden: het goede doel is erfgenaam of het goede doel krijgt een legaat. Als het goede doel erfgenaam is, heeft het samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar het is ook mogelijk om bepaalde spullen (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij), een huis of een aandelenportefeuille na te laten.

Jammer dat je je donatie wilt stopzetten! Je kunt dit doen door ons hierover te informeren via het online contactformulier of per post. Vermeld hierbij je volledige naam, woonplaats en het machtigingskenmerk als dit bekend is. We willen je graag hartelijk bedanken voor jouw steun!

Wij garanderen de aanplant van de bomen binnen een jaar na ontvangst van de donatie. Je ontvangt een unieke bomencode en GPS-locatie van het stuk bos waar je boom geplant wordt. Je kunt het stuk bos met de bomencodes terugvinden op Google-Earth. Ze worden ook in een tabel vermeld op onze website.

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Het omrekenen van CO2 -opslag naar aantallen bomen is minder eenvoudig dan het lijkt. CO2 -vastlegging wordt namelijk altijd berekend op basis van oppervlakte (hectares) en groei-jaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Het is een proces van jaren waarbij het bos zich ontwikkelt van een dicht bos met veel jonge boompjes, naar een open bos met volwassen, hoge bomen. Uiteindelijk staan er dus minder bomen dan het aantal dat initieel is aangeplant, maar door de grootte van de bomen en opname van CO2 door de grond blijft de CO2 opslag toenemen. Naarmate de boom ouder wordt, legt de boom steeds meer CO2 vast om vervolgens weer af te vlakken aan het einde van de levensduur van de boom.
Een volgroeid tropisch bos legt gemiddeld 20 ton CO2 per hectare per jaar vast,terwijl een Nederlands bos gemiddeld 8 ton CO2 per hectare per jaar vastlegt. Afhankelijk van het aantal bomen dat geplant wordt per hectare, kan een gemiddelde vastlegging per boom worden bepaald.

Je kunt via onze website ook voor iemand anders bomen laten planten. De email die je ontvangt bevat een link waarin je de gegevens van de ontvanger kunt invullen.

Na betaling ontvang je een certificaat met het boomcadeau en codes waar jullie namen op staan. Je kunt de boom zelfs een naam geven en die terugvinden op onze website en Google-Earth.

Ja, je kunt inloggen op de GreenMakombeh-pagina voor bomen-codes, met dezelfde email waarmee je de bestelling hebt gedaan. Je kunt een nieuw paswoord aanvragen als je de oude bent vergeten.